Uramgbemgbe

Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Obu onye byia ete m u l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Polu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Pita te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Jizosu byia te mu l置rwa 
Uramgbemgbe oburuigwe Obiashionu byia etem l置ra urwamgbemgbe.
Obu onye byia ete mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Jemusu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Donatusu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Jonu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Jisosu byia etem l置rwa
Uramgbemgbe oburuigwe Obiashionu byia etem l置ra urwamgbemgbe.
Obu onye byia ete mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Aanu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Sent Agatha te mu l置rwa 
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Senti Cicilia te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, Urwamgbemgbe.
Vegin Mary te mu l置rwa
Urwamgbemgbe oshiokite bu nnem byia etem l置rwa uramgbemgbe.
Enyanwu utsu byia te mu l置rwa
Urwamgbemgbe oshiokite bu nnem byia etem l池a uramgbemgbe.
O bu onye byia etem l置rwa,
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe. 
Senti Ediwodu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Senti Lorinsu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Senti Cosmas te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Jizosu byia ete mu l置rwa
Uramgbemgbe oburuigwe Obiashionu byia etem l置ra urwamgbemgbe.
Obu onye byia etem l置ra
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Senti Josefu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Senti Geradu te mu l置rwa
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Virgin Maria teemu l置rwa
Urwamgbemgbe oshiokite bu nnem byia eten l池a uramgbemgbe.
Enyanwu utsu byia etem l置rwa, 
Urwamgbemgbe oshiokite bu nnem byia etem l池a uramgbemgbe.
Onya tamadu Jesus nno le mgbenya eh
Onye ta amadu Chileke nna no le mgbenya, no l置ra
Gbesi l置rwa, Gbesi l置rwa, Gbesi l置rwa, 
Gbesi gbesi gbesi l置rwa.
Byia eteenum l置rwa, eze bu eze teenum l置rwa, (tehumu Nna),
Nnajiphu byiko byia teehunum l置rwa (okpobe nna mu eeh)
Onye ikuteru mgbenya bu gunu eme iya (mmmm),
onye ikuteru mgbenya otonwedu iphe byia eme iyanu l置wa- (otonwedu iphe l弾me iya eh).
Kuteenumu Chipfu oma jiko byianumu kuteemu oh kuteenum kuteenum kuteenum,
byianu tehunumu l置rwa, kuteunumu l置rwa Chileeke- 
Onye byia etem l置rwa.
Urwamgbemgbe oburuigwe Obiashionu byia etem l置rwa urwamgbemgbe.
Obu onye byia etem l置ra.
Urwamgbemgbe oburuigwe, Obiashionu byia etem l置ra urwamgbemgbe.
Enya n弾le uwa byia etemu l置rwa heeo, 
Chipfu bu l段gwe byianu teehunumu l置rwa
Chileke, Ikuku ama n弛nya, anya n弾le uwa, enya l弾le uwa,
Okalibe kachashi bu onye du ge ngu otonwedu onye du ge ngu eh ooh
Byianu kuteenumu le mgbenya, byianu kuteenumu eh,
kuteenumu kuteemu Byianu kuteemu eh Chileke
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.
Urwamgbemgbe enyim eh, onya mu byia ete mu l置rwa, urwamgbemgbe.