Egwu Ekene

Aaa eh umu Nigeria lee, geenum nti n’onu egwu ekene kam jiri biao ah eh. 
Aa eh umu Igbo doo, geenum nti n’onu, egwu ekene kam jiri bia ah eh. 
Igbo kwenu yaa, kweezuenu yaa, Nigeria kwenu, isee         
Aa eh leelele, umu Ebonyi State doo, egwu ekene kam jiri bia n’iru Chukwu.
Ebonyi State kwenu, kwezuenu.
K’anyi kene Chineke Nna, Chukwu di ndu. 
K’anyi kene Chineke Nna, onye nwe ndu, 
K’anyi kene Chineke Nna,onye n’enye ndu.
K’anyi kene Chineke Nna, onye nyere anyi ndu. 
Egwu ekene kam n’enye gi, egwu otito kam n’enye gi nna
Imeela oh, Imeela oh oh, Imeela oh, ezi Nna mma mma
Imeela oh Imeela oh oh, Imeela oh, ezi Nna mma mma

Egwu ekene kam jiri bia, egwu otito kam jiri bia oh nna. 
Imeela oh Imeela oh oh, I meela, Onye kel’uwa mma mma
Imeela oh Imeela oh oh, Imeela , Onye kel’uwa mma mma
Mma mma mma, mma mma, I meela oh
Mma mma mma, mma mma, I meela oh
Dalu oh, dalu oh.
Ana ayo gi nara ekene m, I meela oh,
Anam ayo gi nara otito m, I meela oh
Amam ayo gi nara ojija m. I meela oh, ojija m - i meela oh
Imeela oh Imeela oh oh, I meela Onye kel’uwa mma mma
Imeela oh, Imeela oh oh, I meela Daddy Nna mma mma.
Imeela oh oh, Imeela oh Daddy Nna mma mma.
Imeela oh , Imeela oh oh, Imeela oh, Daddy Nna mma mma.

Iyaa eh unwu Ebonyi State eeh,Unu ngaberum nchi
Ebvu ekele bemu gude byia l’iphu Chilekeeeeh.
G’anyi jaa Chileke Nna, Chipfu dzu ndzu,
G’anyi jaa Chileke Nna Onye nwe ndzu,
G’anyi jaa Chileke nna,onye l’anu ndzu,
G’anyi jaa Chileke Nna, kele odzoru anyi ndzu-eeeeh eeeeh eeeeh. 
G’anyi jaa Chileke Nna, Chipfu dzu ndzu,
G’anyi jaa Chileke Nna, Onye nwe ndzu,
G’anyi jaa Chileke nna,onye l’anu ndzu,
g’anyi jaa Chileke Nna, Kele odzoru anyi ndzu. 
Ebvu ekele bee mu gude byia, ajaja be mu ajaa Nna oh
Leeka oh, Leeka oh oh Leeka oh, Chileke Idike oh
Imeta oh, Imeta oh oh, Imeta oh, Onyenweuwa Idike.
Idike, idike, idike, ihi , Leeka oh leeka oh, leeka oh leeka oh
Oweiye oweiye oweiye. Iyaya iyaiya iya   
Oweiye, iye, iye iye, iye,iye iye, oweiye, Iyaya iya iya iya.   
Nnajiphu, idike, Iyaya iya iya iya. 
Nnajiuphu leeka oh, Iyaya iya iya iya.   
Leeka oh idike Iyaya iya iya iya …
Nnajiphu imeta, iyaya iya iya iya. I meta o, I meta o
Ndewoh, jookwa. ndewo oh dejee oh leeka oh iyaya iya iya.
Leeka Onyenweuwa leeka oh, palia pazeta ipheoma I meeru anyi paru eka 
I meeru ree oh dejee oh Chipfu oma oh I meeru ree.
Yes oh, mhuu mhuu.
Jizosu Igwe eeeh, Igwe, eu eu.